Albüm Çıkaracak Olan Türkan Şoray’a Övgü

412
Bugün gazetesinin haberine göre, Türk si­ne­ma­sı­nın ‘Sul­tan’ı Tür­kan Şo­ray, me­rak­la bek­le­nen al­bü­mü­nü  ma­yı­sın ikin­ci haf­ta­sın­da çı­ka­rı­yor. İlk kez, ses­len­dir­di­ği şar­kı­lar­la hay­ran­la­rı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­cak olan Şo­ray, al­bü­mü­nü Me­tin Özül­kü ile bir­lik­te ça­lı­şa­rak ha­zır­la­dı. Ün­lü mü­zik ada­mı Özül­kü, Tür­kan Şo­ra­y’­ın per­for­man­sı ve al­bü­mün içe­ri­ği hak­kın­da ilk kez ko­nuş­tu.  
 
‘MÜZİK KULAĞI GAYET İYİ’
 
Tür­kan Şo­ra­y’­ın sev­di­ği şar­kı­lar­dan bir re­per­tu­ar ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Özül­kü, ‘‘Tür­kan Ha­nım al­büm­de pop da söy­le­ye­cek Türk Sa­nat Mü­zi­ği de… Ol­duk­ça ye­te­nek­li, mü­zik ku­la­ğı da ga­yet iyi. Si­ne­ma­ya ilk adım at­tı­ğı yıl­lar­da sah­ne tek­lif­le­ri al­mış. Eğer sah­ne­le­ri ter­cih et­seymiş şim­di pi­ya­sa­nın to­zu­nu at­tı­rır­dı­’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.  Şo­ra­y’­ın ken­di­si­ne has bir ses ren­gi­ne sa­hip ol­du­ğu­nu da be­lir­ten Özülkü, ‘‘Tür­kan Şo­ray bu al­bü­mü bir ha­tı­ra ni­te­li­ğin­de çı­kar­mak is­ti­yor. Şar­kı­cı­lık id­di­ası yo­k’’ de­di.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.