Doğa Rutkay En Büyük Hayalini Gerçekleştirdi

267
Ço­cuk­lar­la bir­lik­te ol­mak­tan bü­yük ke­yif al­dı­ğı­nı be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Sı­ra­da an­ne ol­mak var. Ya­şım­da gel­di ar­tık. Al­la­h’­ın ver­di­ği an­ne­lik gi­bi muh­te­şem he­di­ye­yi ya­şa­mak is­ti­yo­rum” de­di. Şu sı­ra­lar ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı ya­pan Rut­kay, kı­sa sü­re son­ra Ke­rim­can Ka­mal ile ni­kah ma­sa­sı­na otu­ra­cak.
Her za­man po­zi­tif ol­ma­ya gay­ret et­ti­ği­ni be­lir­ten Do­ğa Rut­kay ya­kın­da mut­lu ol­ma­nın el ki­ta­bı­nı çı­ka­ra­ca­ğı­nı söy­le­di. Ha­ya­ta fark­lı göz­ler­le bak­tı­ğı­nı di­le ge­ti­ren ün­lü oyun­cu, “Ha­ya­tı ters çe­vi­rip alt ta­ra­fın­dan ba­kı­yo­rum. Mut­lu ol­mak için kü­çük şey­ler ya­pı­yo­rum. Hat­ta bu cüm­le­nin pa­ten­ti­ni al­dım. Zor ruh hal­le­rin­de bi­le na­sıl mut­lu ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan bir el ki­ta­bı çı­kar­ta­ca­ğı­m.” de­di. 
 
video

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.