Ezgi Mola’nın Müzikal Hayali

363
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de dün­ya­ca ün­lü mü­zi­kal­ler­den bi­ri olan 'Not­re Da­me de Pa­ri­s' mü­zi­ka­li­ni iz­le­di­ği­ni an­la­tan ün­lü oyun­cu: ''Böy­le­si­ne ka­li­te­li mü­zi­kal­ler Tür­ki­ye­’ye gel­dik­çe gi­di­yo­rum. Bir oyun­cu ola­rak be­ni he­ye­can­lan­dı­ran bir pro­je olur­sa ben de iler­ide bir mü­zi­kal­de yer al­mak is­te­ri­m'' de­di. Tol­ga Çe­vi­k’­le bir­lik­te rey­ting re­kor­la­rı kı­ran Ko­me­di Dük­ka­nı kad­ro­su­na da­hil olan Mo­la: ''İz bı­ra­kan iş­ler yap­mak is­ti­yo­rum.'' di­ye ko­nuş­tu.
 
video

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.